[PBM] Loạn Thế Kỳ Mưu

Phó Bản Mới

Đón chào phiên bản mới "[PBM] Loạn Thế Kỳ Mưu", Bổn Trang xin giới thiệu đến quý Thành Chủ những phó bản sẽ được cập nhật trong phiên bản này gồm:

PHÓ BẢN MỚI

 Thế Lực Ngụy - Dẹp Yên Hán Trung

Thế Lực Ngụy - Dẹp Yên Hán Trung
Thế Lực Ngụy - Uy Chấn Tiêu Dao Tân

Thế Lực Ngụy - Uy Chấn Tiêu Dao Tân
Thế Lực Ngô - Bách Kỵ Cướp Doanh
Thế Lực Ngô - Bách Kỵ Cướp Doanh
 Thế Lực Ngụy - Châm Chọc Tào Tháo

Thế Lực Ngụy - Châm Chọc Tào Tháo
 Thế Lực Ngụy - Hỏa Thiêu Hứa Đô
Thế Lực Ngụy - Hỏa Thiêu Hứa Đô
  Thế Lực Thục - Trí Đoạt Ngõa Khẩu
Thế Lực Thục - Trí Đoạt Ngõa Khẩu
  Thế lực Thục - Mưu Đoạt Núi Thiên Đãng
Thế lực Thục - Mưu Đoạt Núi Thiên Đãng
  Thế Lực Thục - Ta Nhàn Địch Mỏi
Thế Lực Thục - Ta Nhàn Địch Mỏi
  Thế Lực Thục - Thần Dũng Vô Song
Thế Lực Thục - Thần Dũng Vô Song
  Thế Lực Ngụy - Vương Bình Hàng Thục
Thế Lực Ngụy - Vương Bình Hàng Thục
  Thế Lực Ngụy - Lui Binh Tà Cốc
Thế Lực Ngụy - Lui Binh Tà Cốc
  Thế Lực Thục - Lưu Bị Xưng Vương
Thế Lực Thục - Lưu Bị Xưng Vương

ĐIỀU CHỈNH PHÓ BẢN

 • Thế Lực Ngô - Bách Kỵ Cướp Doanh, Đội quân Tào Hưu, Thuấn Sát Kiêu đổi thành Thiện Biến Kiêu
 • Thế Lực Ngô - Đòi Lại Kinh Châu, Đội quân Trương Chiêu, Thuấn Sát Kiêu đổi thành Thiện Biến Kiêu
 • Thế Lực Thục - Thần Dũng Vô Song. Đội quân Triệu Vân xóa bỏ kỹ năng chúa công (Hiệu quả Loại Bỏ lên toàn phe)

PHÓ BẢN KHÓ

 • Đòi Lại Kinh Châu (Khó)
 • Cầm Đao Đến Hẹn (Khó)
 • Lộng Quyền Hành Hung (Khó)
 • Dẹp Yên Hán Trung (Khó)
 • Uy Chấn Tiêu Dao Tân (Khó)
 • Bách Kỵ Cướp Doanh (Khó)
 • Châm Chọc Tào Tháo (Khó)
 • Hỏa Thiêu Hứa Đô (Khó)
 • Trí Đoạt Ngõa Khẩu (Khó)
 • Chiếm Thiên Đãng Sơn (Khó)
 • Ta Nhàn Địch Mỏi (Khó)
 • Thần Dũng Vô Song (Khó)
rating
topup home