[PBM] Quyền Tướng Long Tranh

Phó Bản Mới

Đón chào phiên bản mới "[PBM] Quyền Tướng Long Tranh", Bổn Trang xin giới thiệu đến quý Thành Chủ những phó bản sẽ được cập nhật trong phiên bản này gồm:

PHÓ BẢN MỚI

 Danh Tướng Truyện-Lôi Công Giáng Thế

Danh Tướng Truyện-Lôi Công Giáng Thế
Thế Lực Thục-Mạnh Đạt Phản Bội

Thế Lực Thục-Mạnh Đạt Phản Bội
Thế Lực Ngụy-Tào Phi Phế Đế
Thế Lực Ngụy-Tào Phi Phế Đế
 Thế Lực Thục-Lưu Bị Xưng Đế

Thế Lực Thục-Lưu Bị Xưng Đế

PHÓ BẢN KHÓ

  • Thế Lực Ngụy-Tào Phi Xưng Vương
  • Thế Lực Ngụy-Bảy Bước Thành Thơ
  • Thế Lực Thục-Mạnh Đạt Phản Bội

ĐIỀU CHỈNH PHÓ BẢN

  • Thế Lực Ngụy-Biểu Phong Tôn Quyền: Vị trí 1 của Thiếp Thân Nhuệ 2 Hỏa Thiêu đổi thành Thanh Tâm. Tư Mã Ý xóa kỹ năng chúa công đầu trận Tăng Công, Hấp Huyết.
  • Thế Lực Ngụy-Biểu Phong Tôn Quyền: Binh chủng của Tư Mã Ý biến thành Quỷ Mưu Sĩ. NPC Tào Tháo xóa kỹ năng chúa công đầu trận Vô Ngôn.
rating
topup home