[PBM] Quyền Tướng Long Tranh

Hệ Thống Quý Tử Cam

HỆ THỐNG QUÝ TỬ CAM

Điều kiện: Thành chính lv300 mở hệ thống giác ngộ tướng cam, sau khi giác ngộ thành công, có thể kích hoạt Vũ Khí Đặc Biệt, tính năng này sẽ đem tới thêm kĩ năng cho tướng:

1. Tiến Ngôn
 • 4 giờ sáng mỗi ngày sẽ tạo mới 1 lần Tiến Ngôn miễn phí và Tiến Ngôn nửa giá, mỗi lần Tiến Ngôn cần tốn 200 Vàng.
 • Tiến Ngôn nhận được Thành Tựu, Ấn Truyền Thừa, Kỹ Năng Cam, Ngôn Thư-Cao, Ngôn Thư-Trung, kỹ năng đã nhận sẽ bảo lưu vĩnh viễn.
 • Rút 10 lần đầu chắc chắc nhận được kỹ năng nâng cấp của kỹ năng được kế thừa bởi Con phẩm chất Tím. Mỗi 100 lần rút sẽ sẽ được phần thưởng đảm bảo ngẫu nhiên.
 • Khi con Trùng Tu Giám Quốc, sẽ tái lập số lần tích lũy Tiến Ngôn.
 • Sau khi con kết thúc Giám Quốc, vẫn có thể tiếp tục Tiến Ngôn, nhưng Ngôn Thư nhận được sẽ tự động chuyển thành tài nguyên tương ứng.
 • Thưởng Tiến Ngôn tối thiểu: Mỗi 100 lần Tiến Ngôn chắc chắn nhận được ngẫu nhiên một trong các phần thưởng tối thiểu sau (Kỹ năng, Thành Tựu, Ấn Truyền Thừa).
2. Tinh Lực Giám Quốc
 • Con mỗi ngày nhận được 5 điểm Tinh Lực, có thể cộng dồn tối đa 25 điểm, có thể dùng Vàng mua thêm Tinh Lực, 50 Vàng/điểm.
3. Bồi Dưỡng
 • Có thể dùng Ngôn Thư Thường, Trung Cấp, Cao Cấp để bồi dưỡng thuộc tính [Võ Lực], [C.Huy], [Trí] của con. Khi thuộc tính Tiến Ngôn đạt trị tối đa, có thể tiếp tục Tiến Ngôn, nhưng mức vượt quá giới hạn sẽ chỉ nhận được 10% hiệu quả trưởng thành gốc.
 • Chọn dùng phương thức bồi dưỡng cao cấp hơn sẽ cần tốn Ngôn Thư cao cấp hơn, nhận nhiều thuộc tính hơn, tốn nhiều tài nguyên hơn.
 • Mỗi lần bồi dưỡng cần tốn 1 điểmTinh Lực, tích lũy bồi dưỡng 50 lần sẽ có thể chọn kỹ năng bất kỳ để kết thúc Giám Quốc.
4. Bồi Dưỡng Nhanh
 • Ưu tiên dùng Ngôn Thư Cao Cấp để bồi dưỡng thuộc tính ưu tiên đến mức tối đa, số lần bồi dưỡng còn lại và Ngôn Thư sẽ chia đều cho các thuộc tính khác. Chúa công có thể đổi sang trang khác để điều chỉnh kế quả bồi dưỡng nhanh.
 • Tự động đặt vào sẽ tự động đặt Tinh Lực, Ngôn Thư, nguyên liệu giác ngộ, Vàng vào theo công thức bồi dưỡng tối ưu cho thuộc tính hiện tại.
5. Kỹ Năng
 • 10 lần Tiến Ngôn đầu tiên chắc chắn nhận được kỹ năng kế thừa tương ứng với kỹ năng của Con phẩm chất Tím hiện tại, sau đó Tiến Ngôn vẫn có cơ hội nhận được kỹ năng Cam khác. Sau khi kết thúc Giám Quốc, nếu muốn đổi kỹ năng, sẽ phải Trùng Tu Giám Quốc.
 • Ấn Truyền Thừa và KN Truyền Thừa của con phẩm chất Cam
 • Cách nhận: Khi Tiến Ngôn có xác suất nhận được Ấn Truyền Thừa.
 • Cách kích hoạt: Sau khi con đã nhận được Kỹ Năng Truyền Thừa, kích hoạt và trang bị xong mới có thể dùng Ấn Truyền Thừa của tướng khác, tướng khác cũng có thể dùng Ấn Truyền Thừa của con.
 • Ấn Truyền Thừa của mỗi đứa con đứng riêng, con cùng hệ không thể học cùng một Ấn Truyền Thừa.
6. Kết Thúc Giám Quốc
 • Sau 50 lần bồi dưỡng, chúa công có thể chọn kỹ năng và Vũ Khí ĐB cho con và kết thúc Giám Quốc. Có thể chọn Ấn Truyền Thừa sau khi kết thúc Giám Quốc, khi chưa chọn sẽ không thể trang bị Ấn Truyền Thừa của tướng khác.
7. Trùng Tu Giám Quốc
 • Sau khi kết thúc Giám Quốc, nếu muốn đổi kỹ năng, phải trùng tu cho con. Sau khi trùng tu xong, số liệu của con sẽ được cập nhật bằng thuộc tính sau lần Giám Quốc lần này, được miễn phí chọn lại kỹ năng, Vũ Khí ĐB và KN Truyền Thừa.

QUÝ TỬ PHẨM CHẤT CAM - HỆ VẬT LÝ

 • Thiết Kỵ Quân Uy: [Thường] Địch trên hàng dọc chịu 2 lần 9600% sát thương vật lý, sĩ khí mục tiêu càng cao sát thương càng cao, khiến Vật Phòng của mục tiêu giảm 40%, duy trì 2 lượt, khiến mục tiêu bị [Vô Ngôn], duy trì 1 lượt, bản thân vào trạng thái [Áp Chế], duy trì 3 lượt, bản thân hồi 50 sĩ khí.
 • Hào Đảm Hùng Uy: [Thường] Tấn công 500 sĩ khí, khiến toàn phe địch chịu 7600% sát thương vật lý, lính mục tiêu càng ít sát thương càng cao, bản thân vào trạng thái [Loại Bỏ] không thể giải trừ, duy trì 2 lượt, bản thân vào trạng thái [Dũng Tuyệt] không thể giải trừ, duy trì 31 lượt.
 • [Dũng Tuyệt]: Lượt đầu tăng tất cả tấn công, sau đó mỗi lượt hiệu quả tăng tấn công giảm 25%, sau khi hồi phục mức tấn công thường sẽ kết thúc, trị số tăng tấn công trong lượt đầu gấp 4 lần mức này.
 • Vô Song Quân Phong: [Thường] Toàn phe địch chịu 9000% sát thương vật lý, bản thân vào trạng thái [Hội Tâm], [Thiên Vận], duy trì 3 lượt, sát thương bạo kích của bản thân tăng đến 200%, duy trì 3 lượt, bản thân hồi 50 +N sĩ khí.
 • Xung Kích Thẳng Tiến: [Thường] Toàn phe địch chịu 9000% sát thương vật lý, khiến địch trên hàng dọc ngẫu nhiên chịu 3 lần 15000% sát thương, bản thân hồi 50+N sĩ khí.
 • Đầu Sóng Ngọn Gió: [Thường] Giải trừ 4 hiệu quả có lợi của địch trên hàng ngang, sau đó tấn công 500 sĩ khí, khiến địch trên hàng ngang chịu 2 lần 15000% sát thương vật lý, bản thân nhận hiệu quả [Loại Bỏ], [Anh Dũng] không thể giải trừ, duy trì 2 lượt, bản thân hồi 145 sĩ khí.
 • Chỉnh Trang Sẵn Sàng: [Thường] Địch trên hàng ngang và địch trên hàng dọc chịu 12000% sát thương vật lý, 100% khiến 1 kẻ địch bị [Hỗn Loạn], duy trì 1 lượt, bản thân nhận hiệu quả [Kiên Thủ], duy trì 2 lượt, bản thân và tướng hàng trước phe ta nhận 1 lần trị liệu (Mức trị liệu bằng 20% Vật Công), bản thân hồi 145 sĩ khí.
 • Lôi Cổ Chấn Thiên: [Thường] Gây cho 1 kẻ địch 10000% sát thương vật lý, toàn phe ta nhận [Thủ Hộ], duy trì 3 lượt, khiến Vật Phòng toàn phe địch giảm 40+X%, duy trì 3 lượt.
rating
topup home